Доц.д-р Горан Панчевски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за максилофацијална хирургија  
E-mailgpancevski@stomfak.ukim.edu.mk