Дополнителна сесија доктори по дентална медицина 6 годишни – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

1 ва година

Предметдатарезултат
Мед. етика и псих.24.9.2021преземи
АМВЗ24.9.2021 преземи
Анатомија 127.9.2021
Мед.хемија27.9.2021
Биохемија28.9.2021
Дентални материјали28.9.2021
Хистологија29.9.2021
Анатомија 230.9.2021

2- ра година

Предмет Датарезултат
Физиологија 224.9.2021
Микробиологија
Неврологија
24.9.2021
Општа патологија27.9.2021
Преткл.мобилна протетика27.9.2021
Орална
биохемија
28.9.2021
Фармаколог. 28.9.2021
Ергономија29.9.2021
Епидемиологија29.9.2021
Патолошка физиологија30.9.2021
Орална хигиена
К
30.9.2021

3 та година

ПредметДатаРезултат
Интерна медицина27.9.2021
Анестезија и
седација
27.9.2021преземи
Инфектологија28.9.2021
Претклиничка кариологија28.9.2021
Дерматовенерологија
(К)
29.9.2021
ОРЛ29.9.2021
Претклиничка фиксна30.9.2021

4-та година

ПредметДатаРезултат
Стоматолошка рендгенологија24.9.2021преземи
Ургентни состојби и пациенти со ризик27.9.2021
Кл.мобилна (К) 28.9.2021преземи
Кл.мобилна Т.П.(К)28.9.2021
Кл.мобилна П.П.(К)28.9.2021
Клиничка кариологија и реставрат. 1 и 2
(К)
29.9.2021
Судска медицина24.9.2021
ОМП30.9.2021преземи
Забоздравство
27.9.2021
Преткл.орална хирур. (К)28.9.2021
Претклиничка ендодонција28.9.2021

5-та година

ПредметДатаРезултат
Детска и превентивна стом.30.9.2021
Гнатологија24.9.2021
Клиничка ендодонција27.9.2021
Орална хирургија28.9.2021
Кл.фиксна29.9.2021
Основи на пародонтологија29.9.2021