Донесена Одлука за реализација на наставната дејност во учебната 2021/22 година – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Наставно-научниот совет на Стоматолошки факултет – Скопје, донесе Oдлука за за начинот на реализација на наставната дејност во учебната 2021/22 година на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје. Составен дел на Одлуката се протоколите за реализација на теоретска и практична настава со физичко присуство на студенти од Стоматолошкиот факултет.

Протокол за реализација на теоретска настава со физичко присуство на студенти во состојба на пандемија предизвикана од COVID-19 на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје.

Протокол за реализација на практична настава со физичко присуство на студенти во состојба на пандемија предизвикана од COVID-19 на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје.