Докторски дисертации на разгледување – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
КандидатТема на докторски труд
Д-р Влора БеришаЕвалвација на ризик фактори за преканцерозни состојби кај протетички пациенти со дијабет