Докторски дисертации на разгледување – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Кандидат

 Наслов на докторска дисертација

ментор
Жаклина МенчеваХИРУРШКИ МЕТОДИ НА ТРЕТИРАЊЕ НА
МЕКОТКИВНИ ДЕФЕКТИ ВО
ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА
Проф. Д-р Оливер Димитровски