Докторски дисертации на разгледување – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Кандидат

 Наслов на докторска дисертација

ментор
НЕДИМ КАСАМИДИЈАГНОСТИЧКИ И ХИРУРШКИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЛЕОМОРФЕН АДЕНОМ НА ПАРОТИДНАТА ЖЛЕЗДА: ЕВАЛУАЦИЈА НА РИЗИК ФАКТОРИТЕ ЗА РЕЦИДИВ И МОРБИДИТЕТ НА ФАЦИЈАЛНИОТ НЕРВПроф. д-р ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ
Жаклина МенчеваХИРУРШКИ МЕТОДИ НА ТРЕТИРАЊЕ НА
МЕКОТКИВНИ ДЕФЕКТИ ВО
ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА
Проф. Д-р Оливер Димитровски