Договори и меморандуми за соработка

Почетоците на меѓународната соработка на Стоматолошкиот факултет во Скопје несомнено е дека датираат од далечните шеесетти години на минатото столетие, во форма на помош што му беше обезбедена на новоформираниот Факултет во издигнувањето на наставните кадри. Низ аналите на историјата на Факултетот наоѓаме дека, речиси, сите основоположници на Факултетот оствариле студиски престои во центри надвор од матичната институција, како што се: Белград, Загреб, Љубљана, Софија, но и на универзитетите во Австрија, тогашна Западна и Источна Германија, Швајцарија, Франција и др. Денес, наставниот кадар и нивните соработници редовно учествуваат на меѓународни конгреси и остваруваат соработка за унапредување на наставните програми, а на научноистражувачки план, во истражувања за меѓународни научноистражувачки проекти. Соработката се остварува преку разнообразие на форми, а тука, освен студиските престои и научноистражувачката соработка, треба да се нагласи и соработката во публицистичката дејност и во работата на регионални стоматолошки асоцијации. Стоматолошкиот факултет како високообразовна институција и центар на едукацијата е насочен кон остварување на високообразовна научна, техничка и стручна соработка со странски високообразовни, научни, стоматолошки и други институции, како дел од грижата за унапредување на вкупниот образовен систем по стоматологија. Таа се остварува преку размена на кадри, покана на еминентни стручњаци од странство да ги пренесат сопствените искуства од стоматолошката наука и практика и, обратно, организирање разни видови на стручни манифестации со меѓународно учество, како: научни симпозиуми, семинари, курсеви и советувања. Оваа соработка е исклучително значајна, во услови кога од особен интерес на Факултетот е следење на светските трендови и достигнувања од областа на стоматологијата, проверени и прифатени во науката и практиката. Комуникацијата со институциите во странство Факултетот ја остварува самостојно или во рамките на меѓународната политика на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. Стоматолошкиот факултет, на линијата на интернационална комуникација, во агендата, има успешно организирани семинари на кои одржале предавања еминентни имиња од странство: Англија (проф. д-р Џон Николсон, д-р Никола Колеман од Универзитетот во Гринич, Хемија на биоматеријалите), Грција (Проф. д-р Космастолидис од Аристотеловиот Универзитет во Солун), Турција (проф. д-р Ферда Тасар, Хачетепе Универзитет, Стоматолошки факултет, Анкара), Србија (Стоматолошки факултет Белград: проф. д-р сци. Лилјана Јанковиќ; Медицински факултет, Стоматолошка клиника, Ниш: доц. д-р Никола Буриќ, ас. д-р Ана Пејчиќ), Словенија (Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет во Љубљана – проф. д-р Љубо Марион), Бугарија (проф. д-р Ангелина Киселова, Стоматолошки факултет, Софија), Хрватска (Стоматолошки факултет, Загреб: проф. д-р Дарко Мацан, проф. д-р Хрвоје Бркиќ и проф. д-р Зринка Тарле).

Договори за соработка
Година Договор/ меморандум/ протокол Институција/ Правно лице Држава Валидност
2006 Договор за меѓународна институционална соработка Loma Linda University, School of Dentistry California, U.S.A. неопределено
2007 Договор за меѓународна соработка Стоматолошки факултет во Загреб Р. Хрватска неопределено
2018 Договор за меѓународна соработка Медицински факултет во Фоча при Универзитет во Источно Сараево Босна и Херцеговина неопределено
2018 Меморандум за соработка Македонско стоматолошко друштво – МСД Скопје Македонија неопределено
2018 Меморандум за соработка Интердентал ДООЕЛ Скопје Македонија неопределено
2018 Договор за меѓународна соработка Медицински факултет при Универзитет во Ријека Р. Хрватска неопределено
2018 Договор за меѓународна соработка Стоматолошки факултет Белград при Универзитет во Белград Р.Србија до 2023 година
2019 Меморандум за соработка Здружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри – ЗА НАС Македонија неопределено
2019 Договор за соработка Медицински факултет Ниш при Универзитетот во Ниш Р. Србија неопределено
2019 Договор за соработка Универзитет во Љубљана Медицински факултет – Љубљана Р. Словенија неопределено
2020 Договор за соработка Универзитет во Подгорица Медицински факултет – Подгорица Р. Црна Гора неопределено
2021 Договор за соработка Универзитет во Осијек Медицински факултет- Осијек Р. Хрватска неопределено
2022 Меморандум за соработка Црвен крст на Република Северна Македонија-Црвен крст на Град Скопје Македонија неопределено
2022 Меморандум за соработка Промедика ДОО Скопје Македонија неопределено
2022 Меморандум за соработка Општина Центар- Скопје Македонија неопределено
2023 Меморандум за соработка Сојуз на здруженија на пензионерите на Македонија Македонија неопределено
2023 Договор за соработка Медицински универзитет во Тирана Стоматолошки факултет – Тирана Р. Албанија

неопределено

2023  Договор за меѓународна соработка Универзитет привредна академија Нови Сад
Стоматолошки факултет Панчево

Р.Србија
неопределено

2023

Меморандум за соработка

 

Општина Сопиште- Скопје

Македонија

 

неопределено