👉Во интерес за подигање на свеста за значењето на пародонталното здравје, Здружението на специјалисти по болести на устата и пародонтот при Македонсткото стоматолошко друштво (МСД) во соработка со Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар ,,Св. Пантелејмон”, по повод Денот на пародонталното здравје (12.5.2022 година), организира бесплатни пародонтолошки прегледи во период од 9.5.2022 до 13.5.2022 година.

👉Закажете го Вашиот преглед на следниот телефонски број: 070-323-360