Групи на запишани студенти – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Групи на запишани студенти во летен семестар, учебна 2021/2022 година

II семестар

Групи на запишани студенти во II семестар

IV семестар

Групи на запишани студенти во IV семестар

VI семестар

Групи на запишани студенти во VI семестар

VIII семестар
Групи на запишани студенти во VIII семестар

X семестар
Групи на запишани студенти во X семестар

XII семестар
Групи на запишани студенти во XII семестар

За било каква промена на студенти, од една во друга група, потребна е дозвола од одговорниот професор на предметот или од Раководителот на Катедра.

Преместување е дозволено само доколку терминот не се поклопува со друг термин за практична  или теоретска настава .