Групи на запишани студенти кои ќе го полагаат предметот Морфологија на заби 1 -сзт – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Групи на запишани студенти кои ќе го полагаат предметот морфологија на заби 1 -сзт (преземи)