Втор циклус на студии – информативен ден – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👉 На 14.2.2022 година, понеделник, со почеток од 12 часот, ги очекуваме кандидатите за упис на вториот циклус на студии да присуствуваат на информативните сесии за студиските програми од вториот циклус студии.

👉На настанот свое обраќање ќе има раководителот на Наставно-научниот колегиум за втор циклус на студии, проф. д-р Ана Сотировска Ивковска и координаторите на студиските програми од втор циклус студии – проф. д-р Даниела Велеска Стевковска, проф. д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова и проф. д-р Наташа Тошеска Спасова.

👉Линк за приклучување: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:N8uRYzwoX1nh2Rb1QA0BcrtLJ2KmaVFdRpfQxI9aMyc1@thread.tacv2/1644477910276?context=%7B%22Tid%22:%2210a99319-3ecc-411d-b68f-2859db9919c2%22,%22Oid%22:%2236626572-6bd3-471d-8a4d-4016294ee1e8%22%7D