Виш науч.сор.д-р Љуба Симјановска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за орална хирургија  
E-mailljsimjanovska@stomfak.ukim.edu.mk