Виш науч.сор.д-р Љуба Симјановска – Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје