Виш науч. сор. д-р Соња Миндова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтот
E-mailsmindova@stomfak.ukim.edu.mk