Виш науч.сор.д-р Олга Кокочева – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологија
E-mailokokoceva@stomfak.ukim.edu.mk