Виш науч.сор.д-р Ефка Жабокова Билбилова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологија
E-mail 
Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање