Виш науч.сор.д-р Ефка Жабокова Билбилова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологија
E-mail ezabokova@stomfak.ukim.edu.mk