Виш науч.сор.д-р Весна Амбаркова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологија
E-mailvambarkova@stomfak.ukim.edu.mk