Вебинар: Надоместоци над импланти – дигитално дизајнирање – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

На 25.6.2021 год. ќе се одржи вебинар на тема: ,,Надоместоци над импланти – дигитално дизајнирање” од страна на проф. д-р Данимир Јевремовиќ од Стоматолошкиот факултет во Панчево.
Вебинарот пред се е наменет за студентите запишани на втор циклус стручни студии за забни техничари, но може да присуствуваат и други студенти на Стоматолошки факултет – Скопје.
За слушање на вебинарот, потребно е заинтересираните кандидати да се регистрираат на следниот линк преку Google Chrome: https://register.gotowebinar.com/register/1657825356408805899