Ас. д-р Јанев Роберт – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје