Ас. д-р Филевски Пројко – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје