Ас. д-р Филдишевски Александар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје