Ас. д-р Тофовиќ Дијана – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје