Ас. д-р Смилева Нацевска Маргита – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје