Ас. д-р Поп Ацева Татјана – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје