Ас. д-р Петровски Стојан – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје