Ас. д-р Лазаревска – Стоева Емилија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје