Ас. д-р Кроневски Петар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје