Ас. д-р Кедеров Павле – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје