Ас. д-р Каракалашев Ристо – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје