Ас. д-р Зафировска Виолета – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје