Ас. д-р Делиџакова Солева Весна – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје