Ас. д-р Давидовски Горан – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје