Ас. д-р Бојаџиев Владимир – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје