ас. д-р Санела Идоска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за максилофацијална хирургија
E-mailsidoska@stomfak.ukim.edu.mk