ас. д-р Владимир Филиповски – Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје