ас. д-р Анета Ангелова – Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје