ас. д-р Александар Илиев – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за максилофацијална хирургија  
E-mailailiev@stomfak.ukim.edu.mk