II циклус (магистерски студии) Универзитетска листа на слободни изборни предмети

Код Назив на изборниот предмет Kредити
МСУЛ 1301 Јавно здравство и нови концепти во едукацијата 2
МСУЛ 1302 Менаџмент на системи за орална здравствена заштита 2
МСУЛ 1303 Примена на ласерското светло во периопулпалните афекции 2
МСУЛ 1304 Методи за стопирање на реверзибилни кариозни лезии 2
МСУЛ 1305 Современа реставративна естетска стоматологија 2
МСУЛ 1306 Бруксизам и оклузални парафункции 2
МСУЛ 1307 Стомато-протетичка рехабилитација на мостовски конструкции на комплексни клинички случаи со примена на мултидисциплинарен ресторативен пристап 2
МСУЛ 1308 Современи реставративни процедури – естетика и функција 2
МСУЛ 1309 Решавање на проблеми во ендодонтската клиничка пракса 2
МСУЛ 1310 Имуно – генетски аспекти во етиопатогенезата на пародонталната болест 2
МСУЛ 1311 Ласери во стоматологијата 2
МСУЛ 1312 Инфламаторни одонтогени инфекции и развојни цисти 2
МСУЛ 1313 Современи принципи во денталната имплантологија – периоперативни аспекти на имедијатна и одложена постава на денталните импланти 2
МСУЛ 1314 Реконструктивен пристап во решавање на максилофацијалната траума 2
МСУЛ 1315 Етиолошки концепти на орофацијалната болка 2