II циклус (магистерски студии) Изборни предмети од потпрограмите

  1. ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА
Код Назив на изборниот предмет Kредити
МСПР  1201 Периодичност на превентивните  постапки во детската стоматологија 2
МСПР 1202 Превенција на циркуларниот кариес 2
МСПР 1203 Методи за стопирање на реверзибилни кариозни лезии 2
МСПР 1204 Модерен концепт за настанување  и контрола на денталниот кариес 2

 

  1. ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА
Код Назив на изборниот предмет Kредити
МСДС  1205 Концепт на минимално-инвазивна  техника на препарација на кавитети 2
МСДС 1206 Семиологија во рендгенологија 2
МСДС 1207 Орална апликација на ласери во детска возраст 2
МСДС 1208 Современа реставративна естетска стоматологија 2

 

  1. СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА
Код Назив на изборниот предмет Kредити
МССП  1209 Бруксизам и оклузални парафункции 2
МССП  1210 Рендгенкраниометрија и рендгенќефалометрија  во стоматолошката протетика 2
МССП 1211 Стомато-протетичка рехабилитација на мостовски  конструкции на комплексни клинички случаи со  примена на мултидисциплинарен ресторативен пристап 2
МССП 1212 Естетски концепти при фиксно протетичката рехабилитација 2
МССП 1213 Оклузија во стоматолошка протетика 2

 

  1. ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА
Код Назив на изборниот предмет Kредити
МСДП  1214 Некариозни лезии на забите и нивна превенција 2
МСДП  1215 Современи реставративни  процедури – естетика и функција 2
МСДП  1216 Конзервативна терапија на апикални пародонтити 2
МСДП  1217 Ендодонтски инструменти, техники и ириганси 2
МСДП  1218 Решавање на проблеми во ендодонтската клиничка пракса 2

 

  1. ОРАЛНА ПАТОЛОГИЈА
Код Назив на изборниот предмет Kредити
МСОП  1219 Патохистолошки и имунохистохемиски насоки во  дијагностицирање на одредени орални заболувања 2
МСДП  1220 Менаџмент во превенцијата и терапијата на  денталните фокуси кај пациенти со ризик 2
МСДП  1221 Хигиено-диететски режими во  превенција на оралните заболувања 2
МСДП  1222 Плунката како дијагностички медиум во стоматологијата 2

 

  1. ПАРОДОНТОЛОГИЈА
Код Назив на изборниот предмет Kредити
МСП  1223 Имуно – генетски аспекти во  етиопатогенезата на пародонталната болест 2
МСП  1224 Сoвремени аспекти на системските ризик фактори во настанување и развој на пародонталната болест 2
МСП 1225 Фармакотерапија на пародонталната болест 2
МСП 1226 Ласери во стоматологијата 2

 

  1. ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
Код Назив на изборниот предмет Kредити
МСОХ  1227 Дијагностичко – тераписки аспекти на импактирани заби 2
МСОХ  1228 Орално-хируршки аспекти на акутна одонтогена инфекција во орофацијална регија 2
МСОХ  1229 Инфламаторни одонтогени инфекции и развојни цисти 2
МСОХ 1230 Современи принципи во денталната имплантологија –  периоперативни аспекти на имедијатна и одложена  постава на денталните импланти 2

 

  1. МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
Код Назив на изборниот предмет Kредити
МСМХ 1231 Дијагностика и тераписки концепти за нарушувања на темпоромандибуларниот зглоб 2
МСМХ 1232 Реконструктивен пристап во решавање на максилофацијалната траума 2
МСМХ 1233 Дијагностички и тераписки пристап на тумори во максилофацијалната регија 2
МСМХ  1234 Етиолошки концепти на орофацијалната болка 2

 

  1. ОРТОДОНЦИЈА
Код Назив на изборниот предмет Kредити
МСОР  1235 Ортодонтска оклузија и артикулација 2
МСОР 1236 Ортодонтска дијагностика 2
МСОР 1237 Орофацијална генетика 2
МСОР 1238 Квалитативни и квантитативни антрополошки и рендген­краниометриски анализа на коските на глава и врат 2