II циклус (магистерски студии) Задолжителни предмети

Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МСДМ

1101

Биостатистика со орална епидемиологија 4
МСДМ 1102 Вовед во научно-истражувачка работа 4
МСДМ 1103 Обликување и пишување научно дело 4
МСДМ 1104 Извори на информации во стоматологијата 3
MСДМ

1105

Етика во биомедицинските истражувања 3