II циклус (магистерски студии) Задолжителни предмети од програмите

  1. ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА
Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МСПР  1101 Менаџмент на превентивните програми и протоколи за стоматолошка заштита на децата и адолесцентите 4

 

  1. ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА
Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МСДМ 1102 Современи дијагностички и тераписки пристапи на заболувањата, неправилностите и трауматските  повреди во оралната средина во детска возраст 4

 

  1. ОРТОДОНЦИЈА
Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МСОР  1103 Современ пристап при лекување на  скелетните дентофацијални-неправилности 4

 

  1. СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА
Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МССП  1104 Современи протетички постапки 4

 

  1. ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА
Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МСДП  1105 Современи аспекти во конзервативната стоматологија 4

 

  1. ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МСОХ  1106 Современи тераписки концепти во оралната хирургија 4

 

  1. ОРАЛНА ПАТОЛОГИЈА
Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МСОП  1107 Нов концепт во дијагностика и третман на оралните заболувања 4

 

  1. ПАРОДОНТОЛОГИЈА
Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МСПА  1108 Современи приоди во дијагнозата и третманот на пародонтопатијата 4

 

  1. МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
Код Назив на задолжителниот предмет Kредити
МСМХ  1109 Современи дијагностички и тераписки постапки во максилоацијалната регија 4