I циклус – академски студии (5-годишни) Изборни предмети

 

Група I – VI семестар

Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
3201 Социјална медицина* 30 0 30 2 3206 Хигиена 15 15 30 2
3202 Офталмологија* 15 15 30 2 3207 Гинекологија* 15 0 15 1
3203 Менаџмент во стоматологија * 30 0 30 2 3208 Физиотерапија* 15 0 15 1
3204 Англиски јазик 45 0 45 3 3209 Социологија на медицина* 15 0 15 1
3205 Информатика* 15 0 15 1 3210 Здравствена екологија* 15 0 15 1

 

 

Група II – X семестар

Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
5201 Ургентни состојби во стоматологијата* 15 15 30 3 5204 Дентална трауматологија* 15 15 30 3
5202 Фокалоза* 15 15 30 3 5205 Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции* 15 15 30 3
5203 Имплантологија* 15 15 30 3 5206 Претхируршки ортодонтски третман* 15 15 30 3