I циклус – академски студии (5-годишни) Задолжителни предмети

I година I семестар   II семестар
Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
1101 Медицинска хемија и биохемија 60 60 120 10 1107 Хистологија и ембриологија 60 45 105 9
1102 Анатомија I 30 45 75 6 1108 Анатомија II  

45

 

45

 

90

 

8

1103 Биологија

 

45 30 75 5 1109 Анатомија и морфологија на вилици и заби* 15 45 60 4,5
1104 Биофизика 30 15 45 4 1110 Стоматолошки материјали* 15 0 15 1,5
1105 Медицинска етика и психологија 30 0 30 2,5 1111 Физиологија I 45 30 75 7
1106 Биостатистика 15 15 30 2,5            
  Вкупно 210 165 375 30   Вкупно 180 165 345 30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

 

 

II година III семестар   IV семестар
Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
2101 Физиологија II 45 15 60 5 2107 Патолошка физиологија 45 15 60 5
2102 Микробиологија и имунологија 60 30 90 8 2108 Фармакологија 45 30 75 5,5
2103 Претклиничка мобилна протетика (тотална протеза)  

30

 

45

 

75

 

6

2109 Претклиничка мобилна протетика (парцијална протеза)  

30

 

45

75 6
2104 Општа патологија 35 15 50 4,5 2110 Патолошки основи на болестите 60 15 75 6
2105 Орална биохемија  

30

 

20

 

50

 

4

2111 Епидемиологија * 15 15 30 2,5
2106 Ергономија 30 0 30 2,5 2112 Орална хигиена* 15 30 45 3
2113 Психијатрија* 15 15 30 2
  Вкупно 230 125 355 30   Вкупно 225 165 390 30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

 

 

III година V семестар   VI семестар
Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
3101 Претклиничка фиксна протетика I * 15 45 60 4,5 3109 Претклиничка фиксна протетика II* 15 45 60 4,5
3102 Интерна медицина 60 30 90 7 3110 Општа хирургија 30 30 60 5
3103 Неврологија* 15 15 30 2,5 3111 Превентивна стоматологија 30 30 60 4
3104 Педијатроија* 15 15 30 2,5 3112  

Дерматовенерологија*

15 15 30 2,5
3105 Инфектологија * 15 15 30 2,5 3113 Основи на клиничка радиологија* 15 15 30 2,5
3106 Претклиничка кариологија  

30

 

45

75 5,5 3114 Претклиничка ендодонција* 15 45 60 4
3107 Гнатологија* 15 15 30 2,5 3115 Индивидуален проект       2,5
3108 Оториноларингологија 30 15 45 3 Изборни предмети од група I     75 5
  Вкупно 195 195 390 30   Вкупно 120 180 375 30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

 

 

IV година VII семестар   VIII семестар
Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
4101 Орална медицина и патологија I 30 30 60 4,5 4108 Орална медицина и патологија II 30 45 75 4,5
4102 Претклиничка орална хирургија * 15 30 45 4 4109 Орална хирургија I 30 45 75 4,5
4103 Клиничка мобилна протетика (тотална протеза) 30 75 105 6 4110 Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 30 75 105 6
4104 Анестезија и седација*  

20

 

15

35 3,5 4111 Претклиничка пародонтологија 30 30 60 4
4105 Клиничка кариологија I* 15 45 60 4,5 4112 Клиничка кариологија II * 15 75 90 5
4106 Забоздравство во заедницата 35 0 35 3,5 4113 Ортодонција I 45 30 75 6
4107 Стоматолошка рендгенологија 30 15 45 4
  Вкупно 175 210 390 30   Вкупно 180 300 480 30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава

 

 

V година IX семестар   X семестар
Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС Код Предмет Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
5101 Клиничка фиксна протетика I* 15 90 105 5,5 5108 Клиничка фиксна протетика II * 15 90 105 5,5
5102 Детска стоматологија I 30 45 75 4,5 5109 Детска стоматологија II 30 60 90 5,5
5103 Клиничка пародонтологија I* 15 45 60 3,5 5110 Клиничка пародонтологија II * 15 45 60 3,5
5104 Клиничка ендодонција I* 15 75 90 4,5 5111 Клиничка ендодонција II 0 75 75 3
5105 Максило-фацијална хирургија I 30 30 60 4 5112 Максило-фацијална хирургија II 30 30 60 4
51o6 Ортодонција II 30 45 75 4,5 5113 Судска медицина и форензична стоматологија* 15 15 30 2,5
5107 Орална хирургија II* 15 45 60 3,5 Изборни предмети од група II     60 6
Вкупно 150 375 525 30   Вкупно 105 315 480 30

*предмети чија настава се организира како циклична или блок настава