Универзитетската листа на слободни изборни предмети за стоматолошки сестри-орални хигиенолози

Понудена листа на изборни предмети од Стоматолошкиот факултет за Универзитетската листа на слободни изборни предмети

 

Код Предмети П В С ПР Вкупно часови ЕКТС
ОХ1201 Медицинска информатика 15 30 45 3
ОХ1202 Ергономија 30 15 45 3
ОХ1204 Англиски јазик 30 15 45 3
ОХ1203 Професионализам и тимско работење 15 30 45 3
ОХ1205 Исхрана и орално здравје 15 30 45 3
ОХ1206 Медицинска документација во стоматологијата 15 30 45 3
ОХ2201 Контрола на преносливи инфекции во стоматологијата 30 15 45 3
ОХ2202 Стоматолошки материјали 30 15 45 3
ОХ2203 Забоздравство во заедницата 30 15 45 3
ОХ2204 Пациенти со посебни потреби 30 15 45 3
ОХ2205 Менаџмент во стоматологијата 30 15 45 3
ОХ2206 Физикална терапија во стоматологијата 30 15 45 3
ОХ3201 Ургентни состојби во стоматологијата 30 15 45 3
ОХ3202 Орални фокални инфекции 30 15 45 3
ОХ3203 Дентална имплантологија 30 15 45 3
ОХ3204 Геронтостоматологија 30 15 45 3
ОХ3205 Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции 30 15 45 3
ОХ3206 Стоматолошка рентгенологија 30 15 45 3