Совет за докторски студии

Состав на Советот за докторски студии:

 • проф. д-р Владимир Поповски- Раководител на Советот
 • проф. д-р Александар Грчев,
 • проф. д-р Марија Ставановиќ,
 • проф. д-р Златко Георгиев,
 • проф. д-р Лидија Кануркова,
 • проф д-р Билјана Капушевска,
 • проф. д-р Весна Коруноска Стевковска,
 • проф. д-р Марија Пеева Петреска,
 • проф. д-р Оливер Димитровски,
 • проф. д-р Мирјана Поповска,
 • проф. д-р Силвана Георгиева,
 • проф. д-р Лидија Поповска и
 • проф. д-р Соња Апостолска.