Проф.д-р Никола Гиговски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетика
E-mailngigovski@stomfak.ukim.edu.mk
Библиографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање