Прифатени теми за докторски труд

Прифатени теми за изработка на докторски трудови

 

Кандидат Тема на македонски / англиски јазик Ментор Одлука од Наставно-научен совет
ЗАНА ЛИЛА КРАСНИЌИ Процена на квалитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата
The effect of the quality of the artificial occlusion on the development of temporomandibular dysfnction using T-scan analysis
проф. д-р Љубен Гугувчевски
АГИМЕ ДРАГИДЕЛА Антимикробната ефикасност на Er:YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали
Antimicrobial efficacy of Er:YAG Laser on mouth bacteria in infected root canals
проф.д-р Мира Јанкуловска
МИРСАД ШКРЕТА Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивалната рецесија I и II по Милер
A clinical comparative analysis of two surgical techniques in the treatment of Miller s class I and II recession
Ментор: проф.д-р Златанка БелазелковскаКоментор: проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска
АНА РАДЕСКА ПАНОВСКА Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман
Application of contemporary diagnostic methods for evaluation of orthodontic treatment need
проф.д-р Мира Јанкуловска
БОРЈАН НАУМОВСКИ Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники
Comparative analysis of dimensional stability and accuracy of silicone – based impression materials using different impression techniques – In vitro study
проф.д-р Билјана Капушевска
ВЕСНА ЈАНКУЛОВСКА Влијанието на ортодонтските миофункционални апарати врз орофацијалната мускулатура
The influence of orthodontic myofunctional appliances on the ortofacial muscles
Проф. д-р Вера Петрова
АРЛИНДА ТМАВА ДРАГУША Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези
Clinical and paraclinical findings in complete denture wearers
проф.д-р Ќиро Ивановски
БРУНО НИКОЛОВСКИ Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии
Evaluation of methods for early detection of oral premalignant and malignant lesions
проф.д-р Даница Поповиќ Моневска
ДЕНИС БАФТИЈАРИ Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата
Determination of implant stability and the impact of risk factors on success of the therapy
проф.д-р Алберто Бенедети
ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВСКА Микропропустливоста и јачината на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација проф.д-р Соња Апостолска
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕШОСКА Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки
Evaluation of internal fit and marginal discrepancy of all-ceramic and metal-ceramic crowns
проф.д-р Јагода Бајевска
СОЊА ДЕЈАНОСКА Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции-метод на конечни елементи
Distribution analysis of occlusal vertical forces in fixed partial dentures with distal cantilever – Finite elements method
проф.д-р Јадранка Бундевска
СНЕЖАНА ДИМИТРОСКА Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи
Evaluation of skeletal and soft tissue facial variations in subjects with sagittal discrepancy using cephalometric and anthropometric analysis
проф.д-р Лидија Кануркова
АБДИЛ ИЗАИРИ Дијагностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија
Diagnostic procedures in patients with medically conditioned xerostomy
проф.д-р Маја Пандилова
МАРИЈА АНДОНОВСКА Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз јачината на врската на композитното колче со дентинот проф.д-р Соња Апостолска
НАДИЦА ЈАНЕВА Евалуација на физичките и механичките карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционалните тотални протези – in vitro студија
Evaluation of physical and mechanical properties of complete dentures fabricated with CAD/CAM technology in comparison to conventional complete dentures
проф.д-р Гордана Ковачевска
ФИЛИП ТАНТУРОВСКИ Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези
Spirometric evaluation of airlow lung measuremetns complete denture wearers
проф.д-р Јагода Бајевска
МАРИЈА ИВАНОВСКА СТОЈАНОСКА Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, епштејбаровиот вирус и цитомегаловирусите во патогенезата на хроничната пародонтопатија
The role of herpes simplex virus type 1 and type 2, EpsteinBarr (EBV) virus and cytomegalovirus (CMV) in the pathogenesis of chronic periodontal desiese
проф.д-р Мирјана Поповска
ЖАКЛИНА МЕНЧЕВА Хируршки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија
Surgical treatment methods of soft tissue defects in oral surgery
проф.д-р Оливер Димитровски