Преглед на наставниот план на студиската програма за магистер на стоматолошки науки донесен во учебната 2009/10 година

Студиската програма се реализира во 2 семестри со вкупен број на кредити 60. Наставата по сите предметни програми се изведува во рамките на еден семестар.

I семестар

Код Предмети Теортска настава Практична настава Вкупно Кредити
МС1101 Биостатистика 15 15 30 5
МС1102 Вовед во научноистражувачка работа 45 15 60 6
МС1103 Биомедицинска информатика 30 15 45 5
МС1104 Орална епидемиологија 30 15 45 5
  Изборни предмети     120 9
Вкупно 120 60 300 30

 

Изборни предмети

Код Предмети Теортска настава Практична настава Вкупно Кредити
МС1201 Актуелности во орофацијалната регија 30 15 45 3
МС1202 Дијагностика и терапија на орофацијалната болка 20 15 35 3
МС1203 Современи материјали во стоматологијата 30 0 30 3
МС1204 Современи хируршки концепти во стоматологијата 30 15 45 3
МС1205 Современа реставративна естетска стоматологија 30 15 45 3
МС1206 Дијагностички постапки во оралната медицина 20 15 35 3
МС1207 Плунката како дијагностички медиум 25 0 25 3

 

 

 

II семестар

Код Предмети Теортска настава Практична настава Вкупно Кредити
МС1105 Магистерски труд       30