Преглед на наставниот план за I циклус за стручни забни техничари усвоен во учебната 2009/2010 година

 

I година I семестар II семестар
код Задолжителни предмети Теор. Прак. Вкупно ЕКТС код Задолжителни предмети Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
СЗТ 1101 Анатомија и физиологија на џвакалниот систем 30 0 30 4 СЗТ 1105 Биомеханика на џвакалниот систем 30 0 30 4
СЗТ 1102 Технологија на заботехнички материјали I 15 30 45 4 СЗТ 1106 Технологија на заботехнички материјали II 20 30 50 5
СЗТ 1103 Морфологија на заби I 15 45 60 6 СЗТ 1107 Морфологија на заби II 20 50 70 7
СЗТ 1104 Заботехнички апарати и инструменти 15 30 45 4 СЗТ 1108 Технологија на фиксни протези (коронки) 30 180 210 14
Изборни предмети од група I 120 12
Вкупно 75 105 310 30   Вкупно 100 260 360 30

 

 

Изборни предмети од група I во I семестар
код Изборни предмети Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
СЗТ1201 Медицинска психологија со медицинска етика 45 0 45 4
СЗТ1202 Ергономија 30 0 30 4
СЗТ1203 Медицинска информатика 15 15 30 4
СЗТ 1204  

Орална физиологија

 

15

 

15

 

30

 

4

СЗТ 1205  

Англиски јазик

 

30

 

15

 

45

 

4

 

 

II година III семестар IV семестар
код Задолжителни предмети Теор. Прак. Вкупно ЕКТС код Задолжителни предмети Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
СЗТ

2101

Ортодонција I 15 45 60 6 СЗТ

2106

Ортодонција II 30 45 75 6
СЗТ

2102

Технологија на фиксни протези (мостови) 30 180 210 14 СЗТ

2107

Технологија на мобилни протези (парцијална протеза) 30 180 210 14
СЗТ

2103

Реконструктивни дентални процедури 15 15 30 3 СЗТ

2108

Дентална имплантологија 15 30 45 4
СЗТ

2104

Првентива на орални заболувања 30 0 30 3 Изборни предмети од група II 60 6
СЗТ

2105

Пародонтологија 15 30 45 4
  Вкупно 105 270 375 30   Вкупно 75 255 390 30

 

 

Изборни предмети од група II во IV семестар
код Изборни предмети Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
СЗТ 2201 Орална хигиена  

30

 

15

45 4
СЗТ 2202 Менаџмент во стоматологијата  

15

     0 15 2
СЗТ 2203 Стоматолошка рентгенологија  

15

 

30

 

45

 

4

СЗТ 2204 Ургентни состојби  

15

 

0

 

15

 

2

 

 

III година V семестар VI семестар
код Задолжителни предмети Теор. Прак. Вкупно ЕКТС код Задолжителни предмети Теор. Прак. Вкупно ЕКТС
СЗТ

3101

Технологија на мобилни протези (тотална протеза) 30 180 210 14 СЗТ

3106

Стаж 0 210 210 12
СЗТ

3102

Скелетирана парцијална протеза I 15 60 75 5 СЗТ

3107

Скелетирана парцијална протеза II 0 90  

90

 

6

СЗТ

3103

Стоматолошка керамика I 15 60 75 5 СЗТ

3108

Стоматолошка керамика II  

0

 

90

90  

6

СЗТ

3104

Протетичка естетика 15 15 30 3 СЗТ

3109

Дипломска работка       6
СЗТ

3105

Виличнолицева реконструктивна протетика 15 30 45 3
  Вкупно 90 345 435 30   Вкупно 0 390 390 30

 

Водичот низ студиите за студиските програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри можете да го превземете тука.