Преглед на наставниот план за додипломски студии за стручни стоматолошки сестри усвоен во учебната 2001/2002 година

Студиската програма за додипломски студии за стручни стоматолошки сестри е усвоена на 9.5.2002 година од страна на Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет во Скопје. Студискиот програм е обликуван со:

  • Задолжителни (облигациони) предмети
  • Изборни профилирачки предмети
  • Задолжителни изборни предмети
  • Задолжителни изборни програми (факултативни)

 

Од задолжителните изборни предмети студентот се определува за два предмети.

Од задолжителните изборни програми студентот се определува за еден предмет.

 

Со ваков вид на студиски програм се создава можност за едукација на два профила на стручна стоматолошка сестра и тоа:

  • Стручна стоматолошка сестра – конзервативна стоматологија (модул А)
  • Стручна стоматолошка сестра – хируршка стоматологија (модул Б)

 

МОДУЛ А: Стручна стоматолошка сестра – конзервативна стоматологија

 

Предмети Семестри
Задолжителни (облигациони) предмети I II III IV V Вкупно
Медицинска психологија 2+2         30
Медицинска етика 1+0         15
Организација на стоматолошка служба       1+0   15
Ергономија 1+1         30
Професионална тимска работа 1+0         15
Медицинска информатика 2+1         45
Орална хигиена 2+2 2+2 0+4     180
Анатомија 2+1         45
Физиологија   2+1       45
Орална биохемија   2+1       45
Орална микробиологија   2+1       45
Фармакологија   3+4       105
Интерна медицина     2+1     45
Орална медицина       2+2   60
Стерилизација и инструменти         2+3 75
Здравствена екологија 1+1         30
Физикална терапија       2+3   75
Ургентни состојби         2+2 60
Анестезија и реанимација         1+2 45
Менаџмент во стоматологијата         2+0 30
Изборни студиски предмети            
Дентална патологија     2+2     60
Орална патологија       2+2   60
Ортодонција     2+2     60
Стоматолошка протетика       2+2   60
Детска стоматологија     2+2     60
Пародонтологија     2+2     60
Орална хирургија       2+2   60
Задолжителни изборни предмети            
Рендгенологија         1+3 60
Максилофацијална хирургија/Дентална имплантологија         2+2 60
Задолжителни изборни програми            
Исхрана и орално здравје         2+0 30
Нега на болен         1+2 45
Социјална медицина         2+0 30

 

МОДУЛ Б: Стручна стоматолошка сестра – хируршка стоматологија

Предмети Семестри
Задолжителни (облигациони) предмети I II III IV V Вкупно
Медицинска психологија 2+2         30
Медицинска етика 1+0         15
Организација на стоматолошка служба       1+0   15
Ергономија 1+1         30
Професионална тимска работа 1+0         15
Медицинска информатика 2+1         45
Орална хигиена 2+2 2+2 0+4     180
Анатомија 2+1         45
Физиологија   2+1       45
Орална биохемија   2+1       45
Орална микробиологија   2+1       45
Фармакологија   3+4       105
Интерна медицина     2+1     45
Орална медицина       2+2   60
Стерилизација и инструменти         2+3 75
Здравствена екологија 1+1         30
Физикална терапија       2+3   75
Ургентни состојби         2+2 60
Анестезија и реанимација         1+2 45
Менаџмент во стоматологијата         2+0 30
Изборни профилирачки студиски предмети            
Орална хирургија     2+3     75
Максило-фацијална хирургија     3+4     105
Рендгенологија     1+3     60
Пародонтална хирургија     1+2     45
Дентална имплантологија       2+2   60
Задолжителни изборни студиски предмети            
Дентална патологија         2+2 60
Детска стоматологија         2+2 60
Ортодонција         2+2 60
Стоматолошка протетика         2+2 60
Пародонтологија         2+2 60
Задолжителни изборни програми (факултативни)            
Исхрана и орално здравје         2+0 30
Нега на болен         2+2 60
Социјална медицина         2+0 30