Преглед на наставниот план за додипломски студии за стручни стоматолошки сестри денто-орален хигиеничар усвоен во учебната 2004/2005 година

 

 

Предмети Семестри
I II III IV V Вкупно
Медицинска психологија со медицинска етика 3+0 45
Организација на стоматолошка служба 1+0 15
Ергономија 1+1 30
Професионална тимска работа 1+0 15
Медицинска информатика 2+1 45
Орална хигиена 2+2 1+4 0+4 195
Анатомија 2+1 45
Физиологија 2+1 45
Орална биохемија 2+1 45
Орална микробиологија 2+1 45
Стоматолошка фармакологија 3+4 105
Интерна медицина 1+1 30
Орална медицина и патологија 3+3 90
Орална хирургија со стерилизација на инструменти 3+4 105
Исхрана и орално здравје 2+0 30
Физикална терапија 2+3 75
Ургентни состојби со анестезија и реанимација 3+4 105
Менаџмент во стоматологијата 1+0 15
Дентална патологија 1+2 45
Ортодонција 1+2 45
Стоматолошка протетика 2+2 60
Детска стоматологија 1+2 45
Пародонтологија и пародонтална хирургија 2+2 60
Максилофацијална хирургија 2+3 75
Дентална имплантологија 1+2 45
Рендгенологија 1+3 60
Нега на болен 1+2 45

 

 

Наставните предметни програми за додипломски студии за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри можете да го превземете тука.