Преглед на наставниот план на Медицинскиот факултет, Стоматолошки оддел, во учебната 1973/74 година

Година Семестри Вкупно
Iгодина I сем. II сем.
Хемија 4+3 4+3 210
Физика 3+4 0+0 120
Биологија  3+2

 

3+2 150
Увод во стоматологија 1+0 0+0 15
Основи на науката во општеството со марксизам 2+0 2+0 60
Анатомија  2+2 2+3 120
Основи на народната одбрана 1+1 1+1 60
Странски јазик 2+0  2+0 60
 21+12   13+9 825

 

Година Семестри Вкупно
II година III  сем. IV сем.
Анатомија 3+3 0+0 105
Хистологија со ембриологија 2+2 2+2 120
Биохемија  2+2

 

2+2 120
Физиологија 3+2 4+3 180
Претклиничка стоматолошка протетика 2+6 1+3 180
Микробиологија  0+0 2+1 45
Патофизиологија 0+0 2+1 45
Основи на народна одбрана 1+1 1+1 60
Странски јазик  2+0   2+0 60

 

Година Семестри Вкупно
IIIгодина V сем. VI  сем.
Микробиологија 2+2 0+0 60
Претклиничкастоматолошка протетика 2+6 1+3 180
Патолошка анатомија  3+2

 

3+2 150
Патолошка физиологија 2+2 0+0 60
Фармакологија 4+2 0+0 90
Интерна медицина  0+0 4+2 90
Рендгенологија 0+0 1+1 30
Невропсихијатрија 0+0  1+1 30
дерматовенерологија  0+0   2+1 45
Дентална патологија 0+0 2+4 90
Увод во педијатрија 0+0 1+1 30
Физиологија на бременоста 0+0 1+1 30
Инфективни болести 0+0 1+1 30
13+14 17+17 900

 

Година Семестри Вкупно
IV година VII сем. VIII сем.
Интерна медицина 4+2 0+0 90
рендгенологија 1+1 0+0 30
Инфективни болести 2+1 0+0 45
невропсихијатрија 1+1 0+0 30
Општа и воена хирургија 2+2 2+2 120
оториноларингологија 1+1 1+1 60
хигиена 0+0 4+1 75
офталмологија 0+0 1+1 30
Орална хирургија 2+2   1+3 130
Дентална патологија 1+6 1+6 210
Детска и превентивна стоматологија 0+0 2+0 30
Клиничкастоматолошка протетика 1+6 1+6 210

 

Година Семестри Вкупно
V година IX сем. X сем.
Максилофацијална хирургија 2+4 2+4 180
Дентална патологија 1+6 0+6 195
Клиничка стоматолошка протетика  1+0

 

1+6 210
Болести на устата 2+2 2+2 120
Детска и превентивна стоматологија 1+2 1+2 90
Ортопедија на заби и вилици  2+2 1+4 135
Судска медицина 2+1 0+0 45
11+23  7+24 975